Keyboads

KORG TR61 ¥200/h

KORG KROME ¥200/h

YAMAHA MX61 ¥200/h

ROLAND JUNO-G ¥200/h

YAMAHA CP-33 ¥250/h

YAMAHA P-90(P-80) ¥250/h

Roland RD-300 ¥250/h